වාහන අලෙවි සමාගම් බිඳ වැටෙයි!

වාහන අලෙවි සමාගම්වලට සිය ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යෑමට නොහැකි තත්ත්වයක් පැන නැගී ඇති බව වාර්තා වෙයි. පසුගිය අය-වැයෙන් වාහන අානයනය සම්බන්ධ බදු ඉහළ නැංවූ අතර එය වාහන අලෙවිය කෙරෙහි ඉතා අයහපත් ලෙස බලපා ඇත. අනෙක් අතට ජනතාවගේ ආර්ථික තත්වය ඉතා...