ගම්මන්පිලගේ පිවිතුරු සළු ගැලවී පිල්ලි මතුවෙයි!

පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පෞද්ගලික බැංකුවක කොටස් ව්‍යාජ ඇටෝනි බලපත් මගින් විකිණීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ අවසන්කැර සාධාරණ කාලයක් ගත වුවද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරි පියවර නොගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජකයින්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුකරන බව බ්‍රයන් ෂෙඩික්ගේ ඇටෝනි බලකරු වන ලසිත...