සේනා මර්දනයට දේශීය කෘමිවිකර්ෂක සොයා ගනිද්දී විෂයභාර ඇමති විදෙස් සහය පතන්නේ කොමිස් නිසාද..?

රටේ කෘෂිකර්මාන්තයට දැඩි උවඳුරක් වී ඇති "සේනා දළඹු" වසන්ගතයට මේ වන විට දේශීය කෘෂි විශේෂඥයින් සහ ගොවීන් දේශීය ඖෂධ, කෘමිවිකර්ෂක භාවිතයෙන් සාර්ථක ක්‍රම සොයා ගනිමින් සිටින අවස්ථාවක කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී.හැරිසන් ඒවාට අවශ්‍ය පර්යේෂණ සහ මුල්‍යමය ලබාදෙනු වෙනුවට විදෙස් සහය ලබාගැනීමට...