ඇමති නිරෝෂන්ට රුසියානු ජනපති ව්ලැඩිමීර් පුටින්ගෙන් පදක්කමක්

ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරාට රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් මහතාගේ අත්සනින් යුතු පදක්කම් හා ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානයක් සිදු කිරීමට රුසියානු රජය තීරණය...