ජීවය පැවතිය හැකි පෘතුවිය හා සමාන ග්‍රහලෝක 7ක් සොයා ගනී

පෘතුවිය හා සමාන ග්‍රහලෝක 7ක් සොයා ගැනීමට නාසා ආයතනයේ තාරකා විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත්ව ඇත. එහි පෘතුවිය මෙන් ජීවය පැවැතිය හැකි බවට ඔවුන් විශ්වාස කරයි. එම ගවේෂනය සිදු කරනු ලැබ ඇත්තේ, නාසා ආයතනයේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් විසින් වන අතර පෘතුවියේ සිට ආලෝක...