නකල්ස්‌ රක්‍ෂිතයේ හෙක්‌ටයාර් 8555ක්‌ වනසන්න සැරසෙයි

ලෝක උරුමයක්‌ සහ ජෛව විවිධත්වයෙන් යුතු සංවේදී වනාන්තරයක්‌ වන නකල්ස්‌ රක්‍ෂිතය මායිමේ ඉඩම් හෙක්‌ටයාර 8555 ක්‌ අක්‌කරය රුපියල් 2857 බැගින් 35 අවුරුදු බදු පදනම යටතේ බදු දී ඇත. ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්‌කරණ ව්‍යාපාරය පැවසුවේ දේශපාලනඥයන්ගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා මත මේ ගනුදෙනුව...