කතා නොකර යන තාත්තා…

මේ තාත්තා මෙහෙම ඇවිදන් යන්නෙ අවුරුදු ගාණක ඉඳන්. තමන්ගෙ පුතාව නාවික හමුදාවෙ සේවය කරන කප්පම් කල්ලියක් පැහැරගෙන ගිහින් කප්පම් අරගෙන දැන් අවුරුදු නමයක්. දරුව ඉන්නවද? ඉන්නව නම් ඒ කොහේද? ඝාතනය කරල නම් ඒ කවුද? කවද්ද කියල හරියටම නොදැන හැම සති...