යහපාලනයේ ආර්ථිකය අනන මංගලගෙන් එන රෙද්දෙ බද්ද සහ එන්ටප්‍රියිසස් ශ්‍රී ලංකා

යහපාලන ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ක්‍රියාදාමය මුලුමනින්ම අවුල් ජාලාවක් කොට රටේ ජනතාව මත බදු පිට බදු ගැසූ වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුවේ කුප්‍රකට මුදල් අමාත්‍යවරයා වූ මංගල සමරවීර මෙරටට ආනයනය කරන අමුරෙදි සහ නූල් වෙනුවෙන් අය කළ සෙස් බද්දට අමතරව 15%ක වැට් බද්දක්ද අයකරන්නට...