කෝටි 700ක දියමන්ති කොල්ලයෙන් පසු මධුෂ්ට අහිමිවන කෝටි ලක්ෂයකට එහා ගිය කුඩු ජාලය සහ ජීවිතය

මාකඳුරේ මධුෂ් ඇතුළු ඩුබායි හෝටල් සාදයේදී කොටු වූ තිස් එක් දෙනා ලබන මාර්තු 28 දක්වා යළි රිමාන්ඩ් භාරයට පත් වෙන්නේ දෙපාර්ශ්වයක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනින් මුදල් විසිකරද්දීය. මධුෂ් පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් මධුෂ්ගේ දෙවැනි බිරිය නීතිඥවරුන් හා නීති අංශ සඳහා කෝටි ගණනින් මුදල්...