රාජ්‍ය සේවය රටට බරක් වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලන පත්වීම් නිසා – සංවර්ධන නිලධාරීන්

Spread the love

පාලකයින් තම නොහැකියාව වසා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවකයින් වෙත චෝදනා කරමින් සිටින බව සංවර්ධන නිලධාරී වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ, රාජ්‍ය සේවය රටට බරක්වී ඇත්තේ ඒ ඒ කාලවලදී පත් වූ ආණ්ඩු ලබාදුන් දේශපාලන පත්වීම් හේතුවෙන් බවයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය ලබා ගැනීමේදී ඔවුන්ගේ කොන්දේසි අනුව රාජ්‍ය සේවය කප්පාදු කිරීමට සිදුවන බවත් ඒ සඳහා වන ජන අනුමැතිය ලබා ගැනීමට රාජ්‍ය සේවය රටට බරක් බවට ප්‍රකාශ කරන බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

RSL

Related Posts