ඔටුන්න හිමි චාල්ස් කුමරු බකින්හැම් මාලිගය අත්හැර යෑමට තීරණය කරයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔටුන්න හිමි චාල්ස්‌ කුමරු තමාට රජ කිරුළ හිමි වූ පසු බකින් හැම් මාලිගය අත්හැර යෑමට තීරණය කොට ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. තමා මේ තරම් විශාල රජ මාලිගාවක විසීමට ප්‍රිය නොකරන බවත් තම වාසය සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් තෝරා ගන්නා...