අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වර්ග 5ක පාලන මිල තවත් බස්‌සයි

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හයක පැවැති රජයේ උපරිම සිල්ලර මිල තවත් අඩු කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය තීරණය කර ඇත. මේ අනුව පෙරේදා (27 දා) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මයිසූර් පරිප්පු කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රු. 169 සිට රු. 159 දක්‌වාද, හාල්...