අතුරුදන් බව කියූ 200ක්‌ රටවල් 6ක හැංගිලා

යුද සමයේ අතුරුදන් වූවන් බව කියූ 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක්‌ රටවල් 6 ක සිටින බව අනාවරණය වී ඇත. එහෙත් මේ රටවල් ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාව හෙළි කිරීම ප්‍රතික්‍ෂේප කර තිබේ. රජය අතුරුදන් කාර්යාලයට කොමසාරිස්‌වරුන් පත් කළත් ඔවුන්ට එම රටවල සිටින අයගේ තොරතුරු...