පිල්ලි ගහපු කෝටි 200 TRC එකේ ලොක්කන්ගේ සාක්කුවේ.. ජනාධිපති සිරිසේනට පැල්පිටගෙන් අතේ පත්තුවෙන පිළිතුරක්

අපේ රටේ "සිංහලයා මෝඩයා, කැවුම් කන්න යෝධයා" නම් එක් ප්‍රකට ප්‍රස්ථාව පිරුළක් ඇත. ඒත් අද වන විට එය අලුත් ආරයකින් නව නිර්මාණයක් කිරීමට ජනාධිපති සිරිසේන නිසා හැකියාවක් උදා වී ඇත්තේ සිරිසේනගේම කිවුම් කෙරුම් නිසාවෙනි. ජනාධිපති සිරිසේන එදා මෙදා තුර ගැලරියට...