විවෘත ආර්ථිකය, සුපිරි ලිබරල් වාදය ගැන කියූ මංගල අද පාරිභෝගික භාණ්ඩ ආනයනය සීමා කරන්න වාර්තා හදයි

එදා තරු පහේ ප්‍රජාත්‍රන්තවාදය, ලිබරල් වාදය සහ විවෘත ආර්ථිකය ඇතුළු ජනතාවට ලබාදිය යුතු ගැන සුපිරි නිදහස ගැන එදා මහ ඉහලින් කථා කරමින්, දේශන පැවැත්වූ මංගල සමරවීර අද ඔහු මුදල් අමාත්‍යවරයා වූ පසු මෙතෙක් කිසිඳු මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු නොකළ පරිදි ජනතාවට රිසි...