හිට්ලර්ගෙන් පසු එන්න දගලන ගොට්ලර්

හිට්ලර් දේශපාලනයට පෙර හමුදාවේය - ගෝඨාද කලින් හමුදාවේ ය හිට්ලර් තරුණ කල දුප්පතෙකි- ගෝඨාද තරුණ කල දුප්පතෙකි හිට්ලර් AC DC දෙකෙන්ම වැඩය - ගෝඨා ද AC DC දෙකෙන්ම වැඩය හිට්ලර් රහසේ සමූහ ඝාතන කෙළේය - ගෝඨාද රහසේ සමූහ ඝාතන කෙළේය...