නව මහාධිකරණ 10ක්

වංචා,දූෂණවල නිරත පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පවරනු ලැබූ අපරාධ නඩු විසඳීම සඳහා දැනට වසර විස්සකට ආසන්න කාලයක් ගත වන බැවින් එම නඩු කටයුතු වේගවත් කිරීමේ අරමුණින් ලංකාව පුරා නව මහාධිකරණ 10ක් අලුතින් ස්ථාපිතකිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වී ඇත. ඉන් මහාධිකරණ 5ක්...