ගෝඨාභය 2007දී අත්සන් තබා මාතෘභූමියේ සියළු තොටුපොළවල් ඇමරිකාවට විවෘත කර දුන් “අත්පත් කර ගැනීම සහ අන්තර් සේවා පිලිබඳ ගිවිසුම”මෙන්න!(සියලු සාක්ෂි සහිතයි)

ඇමරිකානු හමුදාවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු වරාය සහ ගුවන් තොටුපල භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසමින් ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ විසින් 2007 මාර්තු 05 වෙනිදා අත්සන් කරන ලද “අත්පත් කර ගැනීම සහ අන්තර් සේවා පිලිබඳ ගිවිසුම” (Acquisition and Cross-Servicing...