යන ගමන් ගෙනියන්න ඇමති ගයන්ත වැඩිපුර ඉල්ලුවේ නැහැලු

ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ලෙස තමන් තවත් ආයතන තුනක් ඉල්ලා ඇති බවට සිදු කර තිබෙන පුවත්පත් වාර්තාව සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් බව ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසයි. දිනපතා පුවත්පතක පළ වූ පුවතක් සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය කතානායකවරයාගේ අවධානය යොමු කරමින් අමාත්‍යවරයා අද...