වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණය හේතුවෙන් රටම ණය අවුලක – රජයේ විගණකාධිපති (Video)

රාජ්‍ය අංශයේ ණය ප්‍රමාණය තමාවත් නිවැරදිව නොදන්නා බවත්, වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණය හේතුවෙන් රටේ ණය බර අවුලෙන් අවුලකට පත්ව ඇති බව රජයේ විගණකාධිපති එච්.එම්.ගාමිණී විජේසිංහ මහතා ඊයේ(07) මාධ්‍ය හමුවේ අනාවරණය කර සිටියේය. පසුගිය රාජපක්ෂ රාජ්‍ය පාලනය සිදු වු දශකය තුලම මෙම...