ගමෙන් පැන්නූ වෛද්‍යවරයාගෙන් ගමම සමාව ගනී!

ගලහ රෝහලේ දී කුඩා කරුවකු මිය යාමෙන් පසුව රෝහලට සහ වෛද්‍යවරයාට පහර දී වෛද්‍යවරයාගේ රාජකාරියට බාධා කිරීමේ සිද්ධිය වැරදි සිදු විමක් බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසීන් සිද්ධියට මුහුණ දුන් වෛද්‍යවරයාගෙන් මෙන්ම සියලු පාර්ශවවලින් සමාව ඉල්ලීමට සූදානමින් සිටින බව ශ්‍රී ලාංකික හින්දු...