රාජපක්ෂවරුන්ගේ බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ විමර්ශන අඩාලයි

හොංකොං බැංකු ගිණුමක මෙරට මුදලින් රුපියල් කෝටි 378ක් රඳවාගෙන සිටින බව කියන රාජපක්ෂ පවුලේ ඥාතියකු වන තිරු නඩේෂන්ගේ බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ තොරතුරු දූෂණ විරෝධී හඬ අනාවරණය කරයි. එම සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ පැවැසුවේ අදාළ බැංකු ගිණුම පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු 2016...