අපේ කාලේ බලපු සුපිරිම Ads … අලුත්ම තාලෙකට බලමු මොහොතක්.. (Video)

Spread the love

90 දශකයේ සිට මෑතක් දක්වා මෙරට වෙළඳ දැන්වීම් කලාවේ අප මතකයේ රැඳි ආකර්ෂනීය වෙළඳ දැන්වීම් ගැන සොදුරු ආවර්ජනයක්..

RSL

Related Posts