මෝටර් රථ ආනයනය කරන දින ගැන IMF කළ හෙළිදරව්ව

Spread the love

2025 වන විට මෝටර් රථ ආනයනය සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මූලික මාර්ග සිතියමක් සකස් කර ඇති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.  

මෙම සැලැස්ම 2024 තුන්වන කාර්තුවේදී පොදු මගී සහ විශේෂ කාර්ය වාහන සමඟින් ආරම්භ වන අතර, එම වසරේම සිව්වන කාර්තුවේදී භාණ්ඩ ප්‍රවාහන වාහන සමඟින්, ඉතිරිය 2025 දී අනුගමනය කිරීමට නියමිතය.

සංචිත සමුච්චය කිරීම් මත බදු ඇඟවුම් සහ බලපෑම් විස්තර කරන විස්තීර්ණ සැලැස්මක් 2024 ජුනි 15 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතය. මෝටර් රථ ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් දළ වශයෙන් සියයට 0.8ක් ජනනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරයි.

එපමණක් නොව, 2024 මැයි මස අවසන් වන විට විනිමය සීමා කිරීම්, බහු මුදල් පරිචයන් (MCP) සහ ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහ පියවරයන් (CFMs) ඇතුළත් ඉතිරි පරිපාලනමය ගෙවීම් ශේෂ (BoP) පියවර ඉවත් කිරීමට සැලැස්මක් සැකසීමට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිඥා දී ඇත.

IMF විසින් මාස 48ක විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම (EFF) විධිවිධානය යටතේ දෙවන සමාලෝචනය සම්පූර්ණ කරන ලද අතර,  ඩොලර් මිලියන 336ක් පමණ ලබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දුන්නේය. මෙය මෙතෙක් ලබා දී ඇති මුළු IMF මූල්‍ය ආධාරය ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා ගෙන එන බව ද IMF පවසයි.

Related Posts