ජූලි මාසයේදී තැපැල් මුද්දරයට වෙන්න යන දේ

Spread the love

සාමාන්‍ය තැපැල් මුද්දරයක මිල ජුලි මාසය වන විට 100ක් දක්වා ඉහළ නංවන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුෂ පැල්පිට මහතා පවසයි.

සාමාන්‍ය තැපැල් මුද්දරයක මිල 2022 කට පෙර රුපියල් 15ක් වූ  අතර එහි වත්මන් මිල රුපියල් 50කි.

මේ වන විට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 100ක පාඩුවක් ලබන බව ඔහු පැවසීය.

“පසුගිය වසරේ පාඩුව රුපියල් මිලියන 3,200 දක්වා අඩු කළා. නමුත් මේ වසරේ රුපියල් මිලියන 2,800ක තැපැල් සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීමත් සමඟ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පාඩුව නැවතත් රුපියල් මිලියන 7,000 දක්වා ඉහළ යනවා.” අනූෂ පැල්පිට පැවසුවේය.

ඔහු මෙසේද පැවසුවේ. ‘තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පාඩුව දිගින් දිගටම වැඩි වුවහොත් 2025 වන විට එය රුපියල් බිලියන 5 දක්වා ඉහළ යා හැකියි. තැපැල් මුද්දර භාවිත කරන්නේ මිලියන 1.5කට අඩු පිරිසක් වුවත් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පාඩුවේ බර මුළු රටම දරනවා. තැපැල් මුද්දරයක මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අනුමැතිය ලැබෙන තෙක් අපි බලා සිටිනවා. තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව දිගින් දිගටම පාඩු ලබන නිසා මෙම තීරණය අවශ්‍යයි‘ පැල්පිට පැවසීය.

Related Posts