එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට විශිෂ්ට ජයක්

Spread the love

පළාත් පාලන ආයතන 23 ක් වෙනුවෙන් ඊයේ පැවති ඡන්ද විමසීමෙන් විශිෂ්ඨ ජයක් ලැබීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමත් විය.

ඒ පළාත් පාලන ආයතන 23 න් ආයතන 21 ක බලය තමන් සතුකරගනිමිනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කොළඹ මහනගර සභාවේ බලය හිමිකරගැනීම සමත්වූ අතර කල්මුණේ මහ නගර සභාවේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ බලය හිමිකර ගත්තේය.

අනුරාධපුර මහ නගර සභාව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයගත්තේ මන්ත්‍රී ධුර 10 ක් ලබාගනිමිනි. එහිදී තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවූයේ මන්‍ත්‍රී ධුර 3 ක් පමණි.

බදුල්ල මහනගර සභාව වෙනුවෙන් ඡන්ද වීමසීම පැවති අතර මන්ත්‍රීධුර දහයක් ලබාගනිමින් එහි ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සතු කරගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධූර 05 ක් හිමි විය.

ගාල්ල මහනගර සභාව මන්ත්‍රීධුර 1 1ක් හිමිකරගනිමින් එහි ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සතු කරගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගාල්ල මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රී ධුර 7 ක් හිමිකර ගත්තේය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ද එහි මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමිවිය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ සහ මීගමුව මහනගර සභා සඳහා ඡන්ද විමසීම සිදුකෙරුණු අතර එම ආයතන දෙකේම ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන හිමි කරගත්තේය. ගම්පහ මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීධූර 14 ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි වූ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවූයේ මන්ත්‍රීධුර 3 ක් පමණි. ස්වාධීන කණ්ඩායම් අංක 3ද ගම්පහ මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීධූරයක් හිමිකර ගත්තේය.

මීගමුව මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීධූර 16 ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය දිනාගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රීධුර 9 ක් හිමිවිය. මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ද එහි මන්ත්‍රීධූරයක් හිමි විය.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණේ හම්බන්තොට මහනගර සභාව, හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව හා සූරිය වැව ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහායි. එම ආයතන තුනෙහිම ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවිය. හම්බන්තොට මහනගර සභාවේ ආසන 8 ක් නිදහස් සන්ධානයට හිමිවූ අතර ආසන 4 ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනා ගත්තේය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මහනුවර මහනගර සභාව, කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සභාව, ගඟවට කෝරළේ ප්‍රදේශීය සභාව වෙනුවෙන් ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරිණි. මහනුවර මහනගර සභාවේ ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හිමිකරගත්තේ මන්ත්‍රීධුර 13 ක් හිමි කරගනිමිනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මහනුවර මහනගර සභාව තුළ මන්ත්‍රී ධුර 10 ක් හිමිවූ අතර ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට ද 1 මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමිවිය.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රිකයේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණේ කුරුණෑගල මහනගර සභාව සඳහා පමණි. එහි ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සතු කරගත්තේ මන්ත්‍රීධුර 8 ක් හිමි කරගනිමිනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කුරුණෑගල මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීධුර 4 ක් දිනාගත්තේය.

මාතලේ මහනගර සභාව නිදහස් සන්ධානය එය ජයගත්තේ මන්ත්‍රී ආසන 9 ක් හිමිකරගනිමිනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රීධුර 3 ක් හිමිවූ අතර ස්වාධීන කන්ඩායම් අංක 05 එක් මන්ත්‍රීධුරයක් දිනාගත්තේය.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණේ මාතර මහනගර සභාව ‍සඳහායි. එය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයගත්තේ මන්ත්‍රී ධුර 9 ක් හිමිකරගනිමිනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රීධුර 5 ක් හිමිවූ අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එක් මන්ත්‍රීධූරයක් හිමිවිය.

නුවරඑළිය මහනගර සභාවේ ජය ද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හිමිවිය. එහි මන්ත්‍රීධුර 6 ක් නිදහස් සන්ධානයට හිමිවූ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය මන්ත්‍රීධුර 3 ක් දිනාගත්තේය. ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් සන්ධානයට ද නුවරඑළිය මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමිවිය.

රත්නපුර මහනගර සභාව නිදහස් සන්ධානය සතුකරගත්තේ මන්ත්‍රී ධූර 11 ක් හිමිකරගනිමිනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට රත්නපුර මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීධුර 4 ක් හිමිවිය.

කල්මුණේ මහනගර සභාවේ බලය හිමිවූයේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයටයි. මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට මන්ත්‍රීධුර 11 ක් හිමිවූ අතර ඉලංගෙයි තමිල් අරුසු පක්ෂය මන්ත්‍රී ධූර 4 ක් දිනාගත්තේය. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයටද මන්ත්‍රීධූර තුනක් හිමිවී ඇති අතර කල්මුණේ මහනගර සභාව තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනාගත් මන්ත්‍රි ධූර සංඛ්‍යාව එකකි.

Loading...

RSL

Related Posts