මේ කවුද?

ඔයාලා දන්නවාද මේ තට්ටයා කවුද කියලා. රත්නපුරේ බට්ටිට පොලීසියේ එකෙක් ගහපු සීන් එකේ, ඉඳලා "සේයා" "කොණ්ඩයා" සිට ඇඹිලිපිටියේ මේ සීන් එක දක්වා හිටපු පොරක්. සමහර විට පොරක් වෙන්න ඕනි නිසා ද දන්නෙත් නෑ. හැබැයි කොහොම කළත් සාක්කු ලොකුවට මහගෙන ***...

බිල්ලාකරණය!

එක එක ආගමික දේවල් පාසලට ගෙන ඒමෙන් තමයි මුස්ලිම් අය මුලු ලෝකෙම ජාතිවාදි අපායක් කරලා තියෙන්නෙ. පල්ලියට අඳින්න ඕනේ ඇඳුම පාසලට ඇඳලල හරියන්නෙ නෑ. එතන තියෙන්නෙ පොදු බවක්, ඇඟ වෙහෙන විදියට පාසල් ඈදුමක් නිර්මාණය කිරීම වෙන 1ක්. නමුත්, වැලි කුණාටුවෙන්...