රාජ්‍ය සේවාවන් ජනතාවට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසේ

Spread the love

රාජ්‍ය සේවාවන් ජනතාවට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක ලංකා ද්වාරය හෙවත් Lanka Gate හි සේවාවන් තව දුරටත් පුළුල් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම සේවාවට අනුව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන‍ දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය යන ආයතනයන් හි සේවාවන් රැසක් මෙමඟින අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගැනීමට හැකිවේ.

ලියාපදිංචි වාහනයක තොරතුරු, වාහන අංකයක් ලබා ගැනීම සදහා ඉල්ලුම් කිරීම, සේවක භාරකාර අරමුදලේ ගිණුම් ශේෂය පිළිබද විස්තර, බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා වන වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටීම සඳහා එම මධ්‍යස්ථානයට පැමිණිය යුතු නියමිත වේලාව දැන ගැනීම මෙම ලබා ගත හැකි සේවාවන් අතර වේ.

www.srilanka.lk වෙබ් ලිපිනය ඔස්සේ ලංකා ද්වාරයට පිවිස ලියාපදිංවි වීමෙන් පසු ජනතාවට මෙම සේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

මෙහි මෘදුකාංග සංවර්ධනය, යුරෝ සෙන්ටර් පෞද්ගලික සමාගම මගින් සිදි කෙරේ.

Loading...

RSL

Related Posts