2023 අගෝස්තු 19 සෙනසුරාදා , ගුජරාටයේ ගාන්ධිනගර් හි රැස් වූ ජි-20 මුදල් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරු, මුදල් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ අතර වැඩිදියුණු කරන ලද සහයෝගීතාව තුළින් වසංගත වැළැක්වීම, සූදානම සහ ප්‍රතිචාරය සඳහා ගෝලීය සෞඛ්‍ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අඛණ්ඩව ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වී ඇත.

ජි-20 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීම සඳහා නගරයට පැමිණ සිටි ජි-20 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පුද්ගලිකව සහභාගී වූ අතර, මුදල් අමාත්‍යවරු පාහේ සහභාගී වූහ.

මෙම රැස්වීමේ සම මුලසුන දැරූ අතර ආරම්භක අදහස් ඉන්දියාවේ මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාමන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මන්සුක් මන්දාවිය විසින් පවත්වන ලදී. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස් ගෙබ්‍රෙයිසස් ගෝලීය සෞඛ්‍යය පිළිබඳ මතුවන/පශ්චාත් වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳ නවීකරණයක් ලබා දුන්නේය.

රැස්වීමෙන් පසුව නිකුත් කරන ලද ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයට අනුව, ජි-20 අමාත්‍යවරු ඉන්දීය සභාපති ධුරය යටතේ අනුමත කරන ලද කාර්ය සාධක බලකායේ බහු-වසර වැඩ සැලැස්ම සාදරයෙන් පිළිගත්හ. අනාගත වසංගත ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අවබෝධය ගැඹුරු කිරීමට මෙම වාර්තා සාමාජිකයින්ට උපකාර කරනවා පමණක් නොව, පවතින වසංගත ප්‍රතිචාර ආයතනික/අරමුදල් විධිවිධානවල හිඩැස් ද ගෙන එන බැවින්, ඉන්දීය සභාපති ධූරය යටතේ කාර්ය සාධක බලකාය විසින් සකස් කරන ලද වාර්තා ද ඔවුන් සාදරයෙන් පිළිගත්තේය.

“සාකච්ඡා වලදී රටවල් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද සමහර අදහස් කාර්ය සාධක බලකායේ අනාගත ක්‍රියාමාර්ගය යෝජනා කරන ඒවා වන අතර ඒවා වේගවත් හා ප්‍රමාණවත් වසංගත ප්‍රතිචාර මූල්‍යකරණය සහතික කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් ක්‍රීඩා පොතක් සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී, වසංගත ආතති පරීක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම; ගෝලීය සෞඛ්‍ය ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය තුළ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට කාර්ය සාධක බලකායේ සහායක භූමිකාව ශක්තිමත් කිරීම, රටේ විශේෂිත තත්වයන් නිසි ලෙස සලකා බලමින්, ”ප්‍රකාශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මෙම රැස්වීමේදී ඉන්දීය සභාපති ධූරය යටතේ ගෙන එන ලද ප්‍රධාන බෙදාහැරීම් පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ද සිදු විය.

1. ආර්ථික අවදානම් සහ අවදානම් සඳහා රාමුව .

2. වසංගත ප්‍රතිචාර මූල්‍යකරණ විකල්ප සහ හිඩැස් සිතියම්ගත කිරීම පිළිබඳ වාර්තාව.

3. කොවිඩ් -19 කාලය තුළ මූල්‍ය සෞඛ්‍ය ආයතනික විධිවිධාන පිළිබඳ හොඳම භාවිතයන් පිළිබඳ වාර්තාව.