ප්‍රියංකා චොප්රාගේ The International red carpet විලාසිතා

Spread the love

බොලිවුඩ් සිනමාවේ සහ විලාසිතාවේ අපූර්වත්වය, සුන්දරත්වය ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය බොලිවුඩ් තරු අතර ප්‍රියංකා චොප්රාට ප්‍රමුඛ තැනක් හිමිවෙනවා. තවමත් 38 වැනි වියේ පසුවන ප්‍රියංකා පසුගිය කාලය තුළ ජාත්‍යන්තර තලයේ උත්සව රැසකට සහභාගී වුණා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ඇයගේ විලාසිතා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවල ක්ෂණික අවධානයට ලක් වුණා.

මෙසේ පැපරාසීන්ගේ සහ නිල ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ සුවිශේෂ අවධානය දිනාගත් ප්‍රියංකාගේ The International red carpetඡායාරූප 30ක් අප ඔබ වෙත ගෙන ඒමට තීරණය කළා.

ඇය මේ සියලු අවස්ථාවන්ට සහභාගී වීමේදී අපූරු විලාසිතාවලින් සැරසී සිටි බව පෙනෙනවා. බලන්න ඔබටත් විවිධ උත්සව අවස්ථාවන්ට ඒවා අනුකරණය කළ හැකිද කියා…

ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්
ප්‍රියංකා චොප්රා ජොනාස්

Text and Pictures by Filmfare – by Thushadhavi

RSL

Related Posts