විදුලිය පාවිච්චි කරන වේලාවේ හැටියට බිල ගෙවන්න ක්‍රමයක්

Spread the love

භාවිතා කරන වේලාව අනුව විදුලි ඒකකයක මිල වෙනස් වන ආකාරයට ගෙවීම් කළ හැකි ක්‍රමයක් තෝරාගැනීමට එකලා විදුලිය භාවිත කරන පාරිභෝගිකයන් හට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

ඒ අනුව රාත්‍රි 10.30 සිට පසුදා උදෑසන 5.30 දක්වා කාලය තුළ විදුලි ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 13ක් අය කෙරෙන අතර අළුයම 5.30 සිට එදින සවස 6.30 දක්වා විදුලි ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 25ක් ද, සවස 6.30 සිට එදින රාත්‍රි 10.30 දක්වා කාලය තුළ විදුලි ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 54ක් අය කෙරෙනු ඇත.

මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ මහතා පැවසුවේ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත පමණක් මෙම ක්‍රමය තෝරාගත හැකි බවය.

RSL

Related Posts