වියදම් සීමා කරන්න ජනපතිගෙන් නියෝග

Spread the love

රට මුහුණ දී සිටින ආර්ථික අභියෝගය ජය ගැනීම සඳහා සහයක් ලෙස රජයේ වියදම් සීමා කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි සීමා පනවමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ජනාධිපති ලේකම්වරයා මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

වියදම් සීමා කිරීම පිළිබඳව භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛය දැඩිව පිලිපදින ලෙස ද  දැනුම් දී ඇත.

රජයේ කාර්යාල සඳහා නව ගොඩනැගිලි කුලියට ගැනීම හෝ නව කුලී හෝ බදු ගිවිසුම් වලට එළඹීම නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවීමට සහ රජයේ අවශ්‍යතා සඳහා වන වාහන සඳහා පවතින ගිවිසුම් දීර්ඝ කිරීමට පෙර මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.

එමෙන්ම කඩදාසි භාවිතය හැකිතාක් අඩු කරන ලෙසත් ඒ වෙනුවට විද්‍යුත් සන්නිවේදනයට  මාරු වන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය ආයතනවලට දැනුම් දී තිබේ.

රාජ්‍ය ආයතන වල ඉන්ධන,විදුලිය සහ සන්නිවේදන පහසුකම් ඇතුළු සේවා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් දැඩි පාලනයක්  පැනවීමට ද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී තිබෙන අතර සමාජයේ දරිද්‍රතාවයෙන්  පෙලෙන ජනතාව උදෙසා සහනයක් සැලසීමට නම් හැකි තරම් කැපකිරීම් කර රාජ්‍ය අංශය ද ආදර්ශයක් ලබා දිය යුතු බව දැනුම් දී තිබේ.

RSL

Related Posts