නව ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වේ

Spread the love

අද පෙරවරුවේ ආරම්බ වූ අට වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම පෙරවරු 11.44ට ⁣ අවසන් විය.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වී ඇත.

Related Posts