ඉන්ධන මිල පහල දැමේ… නව මිල ගණන් මෙන්න…

Spread the love

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන මිල පහල දැමීමට කටයුතු කර තිබේ.

එසේ පහල දමා ඇති ප‍්‍රමාණයන් හා නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙසේය.

 

 

RSL

Related Posts