ඇමති මාරුවෙන් නාමල්ට වාසි පිට වාසි

Spread the love

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (16) දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය පහත සඳහන් පරිදි සංශෝධනය කර තිබේ.

  1. ජී.එල්. පීරිස් මහතා                              –           විදේශ අමාත්‍ය
  2. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා                    –           අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
  3. පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය              –           ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
  4. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා –           සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය
  5. ගාමිණි ලොකුගේ මහතා                      –           විදුලිබල අමාත්‍ය
  6. ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා                  –           ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
  7. නාමල් රාජපක්ෂ මහතා                       –           තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව

සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍ය

Related Posts