ටින් මාළු ඇතුළු ආහාරයට ගන්නා මාළු වර්ග රැසක් ආනයනය වහාම නවතයි!

තලපත් සහ කොප්පරා යන මත්ස්‍ය වර්ග හැර ටින් මාළු ඇතුළු අනෙකුත් මාළු වර්ග ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව නවතා දැමීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. මත්ස්‍ය අස්වැන්න වැඩි වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන අතර අදාළ තීරණය සම්බන්ධයෙන්...