හතරවන කැබිනට්ටුවට විද්‍යාත්මකව පත්කළ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු මෙන්න

විද්‍යාත්මක ලෙස සිදුකරන බව කියූ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ සිව්වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයට අනුව පත්කළ නව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් අද(02) දිනයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී දිවුරුම් දුනි. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පාලිත රංග බණ්ඩාර – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත්...