2020 සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර – නිල නැකැත් වේලාවන්

Spread the love

2020 සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සම්බන්ධ නැකැත් වේලාවන් බුද්ධශාසන සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන තිබෙනවා. පහත එම නිල නිවේදනය පළ වෙනවා.

RSL

Related Posts