මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරන ආයතනවලට අදාළ දුක්ගැනවිලි යොමු කිරීමට මහජනතාවට අවස්ථාව

Spread the love

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 1949 අංක 58 දරණ මූල්‍ය නීති පනතේ, සංශෝධිත, 33 වන වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ නියාමනය කරනු ලබන ආයතන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත යොමු කරනු ලබන සියලුම පැමිණිලි, දුක්ගැනවිලි හා විමසීම් පිලිබදව සේවය සැපයීම සඳහා සම්බන්ධ කර ගත හැකි මධ්‍යස්ථානය ලෙස “මූල්‍ය පාරිභෝගික සබඳතා දෙපාර්තමේන්තුව” නමින් නව දෙපාර්තමේන්තුවක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2020.08.10 දින සිට ස්ථාපනය කරන ලදී.

මූල්‍ය පාරිභෝගිකයින්ගේ පැමිණිලි සහ දුක්ගැනවිලි ආමන්ත්‍රණය කිරීම යනු මූල්‍ය වෙළෙඳපොල නියාමනය සහ දිගු කාලීන මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතාවයේ පරමාර්ථයකි. මූල්‍ය සේවා සැපයීමේදී මූල්‍ය සේවා සපයන්නන් අතර වැඩි වන තරඟකාරිත්වයත් සමඟ, මූල්‍ය සේවා භාවිතා කරන්නන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ එමඟින් මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිතාව සහ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීමට සුදුසු යාන්ත්‍රණයක් අවශ්‍ය වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය වෙළෙඳපොලෙහි මූල්‍ය පාරිභෝහිකයින්ගේ අත්දැකීම් පිළිබඳ මෑත කාලීන වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව  විසින් නියාමනය කරනු ලබන ඇතැම් මූල්‍ය සේවා සපයන්නන් මෙන්ම අවිධිමත් මූල්‍ය සේවා සපයන්නන් විසින් ඉතා ඉහල  මූල්‍යමය සාක්ෂරතාවයකින් යුත් පාරිභෝගිකයින් පවා නුසුදුසු වෙළෙඳපොල හැසිරවීමට ගොදුරු කරගෙන ඇති බවයි.

ආරම්භයේදී, ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරනු ලබන මූල්‍ය සේවා සපයන ආයතන පිළිබඳ මූල්‍ය පාරිභෝගික පැමිණිලි සහ දුක්ගැනවිලි කෙරෙහි මෙම මූල්‍ය පාරිභෝගික සබඳතා දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය යොමු කරනු ලබන අතර වෙළෙඳපොල හැසිරීම අධීක්ෂණය කිරීම, පාරිභෝගික සවිබල ගැන්වීම, මූල්‍ය පාරිභෝගික අධ්‍යාපනය, මූල්‍ය සේවා සපයන ආයතන වල අසාධාරණ තරඟකාරිත්වය නියාමනය කිරීම වැනි ක්ෂේත්‍ර දක්වා ආවරණය පුළුල් කිරීම අපේක්ෂා කෙරෙනු ඇත. මෙම ආරම්භයේ අවසාන පරමාර්ථය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පාරිභෝගිකයින්ගේ සහ ආයෝජකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ස්වාධීන අධිකාරියක් පිහිටුවීම වේ.

ඒ අනුව පහත සඳහන් සන්නිවේදන මාධ්‍ය ඔස්සේ, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරනු ලබන ආයතනවලට අදාළ විමසීම්, පැමිණිලි සහ දුක්ගැනවිලි යොමු කිරීමට මහජනතාවට අවස්ථාව සලසෙනු ඇත.

දුරකථන : 94 11 247 7966
ෆැක්ස් : 94 11 247 7744
තැපැල් ලිපිනය : මූල්‍ය පාරිභෝගික සබඳතා දෙපාර්තමේන්තුව, අංක 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : fcrd@cbsl.lk

RSL

Related Posts