ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Spread the love

දේශීය කිරි කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීම සඳහා ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම රජය තීරණය කළ බව අද (19) ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති සතිපතා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි.

ඒ අනුව, ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට අදාළ නීති හා රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීමට සහ ගව ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පළාත් පාලන ආයතන විසින් සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනය කිරීමට ද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවසර ලැබී ඇත.

පහත සඳහන් පනත් හා අණපනත් සංශෝධනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් කෙටුම්පත් සකස් කර ඇත.

• 1893 අංක 9 දරණ ගව ඝාතන ආඥාපනතේ 272 අධිකාරිය

• 1958 අංක 29 දරණ පනත පිළිබඳ පනත

• නගර සභා ආඥාපනත – 252 වගන්තිය

• නගර සභා ආඥාපනතේ 255 වන වගන්තිය

1987 1987 නගර සභා පනතේ අංක 15 දරන ආඥාපනත

එම පනත් කෙටුම්පත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන සමඟ ගැටෙන්නේ නැති බව නීතිපති සහතික කර ඇත.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඒකාබද්ධ යෝජනාවට කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. මෙම පනත් කෙටුම්පත් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ නිවේදන ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සහ ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරු අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

Related Posts