කැබිනට් අමාත්‍යාංශ සඳහා නව ලේකම්වරු 23ක් පත්කෙරේ.

Spread the love
Loading...

Related Posts