මංගලගේ නොහැකියාව ජනතාවගේ කර මතින් යවයි! භාණ්ඩ සඳහාත් තහංචි දමයි!

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ නොහැකියාව වසා ගැනීම සඳහා මේ වන විට ජනතාව එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතයට ගන්නා භාණ්ඩ රැසක් ආනයනය කිරීම සඳහා සීමා පණවා තිබේ. මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ දුර්වල මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ නොහැකියාව හේතුවෙන් දිනපතා සිදුවන රුපියල අවප්‍රමාණය වීම සහ...