පක්ෂයත්, ආණ්ඩුවත් රැකගන්න මම අගමැතිකම ගන්න සූදානම් – කථානායක කරූ දන්වයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවත්, පක්ෂයත් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා තමා අගමැතිධුරය භාර ගැනීමට සූදානම් බවට කථානායක කරු ජයසූරිය දුරකතන ඇමතුම් දෙකක් ලබා ඇති බව අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර සදහන් කරයි. එම එක් ඇමතුමක් හිටපු ඇමතිවරයෙකුටත් අනෙක් ඇමතුම එජාප කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුටත් දී...