පිළියන්දල කඩිනම් සංවර්ධන කලාපයෙන් ඉතා අනර්ඝ බිම් කොටස්..

දේපල වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වන බ්ලූමවුන්ටන් සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙනු ලබන පිළියන්දල ප්‍රධාන නගරයට ඉතාමත් ආසන්නයෙන් පිහිටා ඇති ඉතා අනර්ඝ බිම් කොටස් 26 ක් දැන් විකිණීමට ඇත. පිළියන්දල සහ කැස්බෑව ප්‍රධාන නගරයන්ට විනාඩි 2ක් තරම් ඉතා ආසන්නයේ ඇති මෙම ඉඩම...