වෛද්‍ය සංචාරක සංගමය විසින් ශ්‍රේණිගත කර ඇති ලොව පුරා ගමනාන්ත 46 න් 2020-21 සඳහා වෛද්‍ය සංචාරක දර්ශකයේ 10 වන ස්ථානයට ඉන්දියාව පත්ව ඇති බව රජය අඟහරුවාදා රාජ්‍ය සභාවට නැතහොත් ඉන්දියාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නේය.

විවිධ වෛද්‍ය ක්‍රමවල ව්‍යාප්ත වන මුලපිරීම් සමඟ වඩාත් කැමති වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස නැගී සිටීමට ඉන්දියාව අධිෂ්ඨානශීලී උත්සාහයක් දරයි.

සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන පිළිබඳ ඉන්දීය මධ්‍යම රාජ්‍ය අමාත්‍ය භාරතී ප්‍රවීන් පවාර්ගේට අනුව, වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා ඉන්දියාවට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 2020 දී ලක්ෂ 1.83 සිට 2021 දී ලක්ෂ 3.04 දක්වා ඉහළ ගියේය.

2022 දී සංචාරක අමාත්‍යාංශය වෛද්‍ය සහ සුවතා සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා ජාතික උපාය මාර්ගයක් සහ මාර්ග සිතියමක් සකස් කළ බව පවාර්ගේ පිළිතුර වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

සුවතා ගමනාන්තයක් ලෙස ඉන්දියාව සඳහා වෙළඳ නාමයක් සංවර්ධනය කිරීම.

වෛද්‍ය සහ සුවතා සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා පරිසර පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම

මාර්ගගත වෛද්‍ය වටිනාකම් සංචාරක (MVT) ද්වාරය පිහිටුවීමෙන් ඩිජිටල්කරණය සක්‍රීය කිරීම.

වෛද්‍ය වටිනාකම් සංචාර සඳහා ප්‍රවේශ්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම

සුවතා සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

පාලනය සහ ආයතනික රාමුව

ඉන්දීය සෞඛ්‍ය සහ පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය රට තුළ වෛද්‍ය වටිනාකම් සංචාරක ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ස්වදේශ කටයුතු, සංචාරක, ආයුෂ්, විදේශ කටයුතු, සිවිල් ගුවන් සේවා, ප්‍රාන්ත රජයන් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් වැනි අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරයි.

“වෛද්‍ය වටිනාකම් සහිත සංචාර ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සංචාරක අමාත්‍යාංශය, ආයුෂ්, ස්වදේශ කටයුතු, විදේශ කටයුතු, සිවිල් ගුවන් සේවා, ප්‍රාන්ත රජයන් සහ අනෙකුත් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් වැනි අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් ආයතනික ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරනු ලැබේ,” යනුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවර්ගේ ලිඛිත පිළිතුරෙහි සඳහන් වේ.

මෙම අංශයේ ඇති අභියෝග සහ අවස්ථාවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා රේඛීය අමාත්‍යාංශ, රෝහල්, වෛද්‍ය වටිනාකම් සංචාරක පහසුකම් සපයන්නන්, රක්ෂණ සමාගම් සහ රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් සඳහා වන ජාතික ප්‍රතීතන මණ්ඩලය සමඟ පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශන වට කිහිපයක් පවත්වා ඇති බව සඳහන් වේ.

මේ අතර, රාජ්‍ය සභාවේ තවත් ප්‍රශ්නයකට ලිඛිත පිළිතුරක් දී ආයුෂ් අමාත්‍ය සර්බානන්ද සොනොවාල්, රට තුළ වෛද්‍ය සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ රජයේ තවත් මුලපිරීමක් වන ‘ඉන්දියාවේ සුව කරන්න’ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දුන්නේය.

ඉන්දීය ආයුෂ් අමාත්‍යාංශය ආයුර්වේදය, යෝග, ස්වභාවික වෛද්‍ය විද්‍යාව, යුනානි, සිද්ධ, සෝවා-රිග්පා සහ හෝමියෝපති ඇතුළු සාම්ප්‍රදායික සහ සාම්ප්‍රදායික නොවන සෞඛ්‍ය සේවා සහ සුව කිරීමේ ක්‍රම ආවරණය කරයි.

‘හීල් ඉන් ඉන්දියා’ වැඩසටහන යටතේ, ඉන්දීය රජයේ සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය සහ ආයුෂ් අමාත්‍යාංශය, ඉන්දියාවේ එක් පියවරක් සුවයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා උසස් පරිගණක සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ සේවා අපනයන ප්‍රවර්ධන කවුන්සිලය සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි.

ආයුර්වේදයේ සහ අනෙකුත් සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය ක්‍රමවල වෛද්‍ය වටිනාකම් සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා ආයුෂ් අමාත්‍යාංශය ඉන්දීය සංචාරක සංවර්ධන සංස්ථාව , සංචාරක අමාත්‍යාංශය, ඉන්දීය රජය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති බව සොනොවාල් දන්වා සිටියේය. .

“ආයුෂ් අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යාංශය, වාණිජ අමාත්‍යාංශය, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යනාදිය සම්බන්ධ කර ගනිමින් සංචාරක අමාත්‍යාංශය වෛද්‍ය සහ සුවතා සංචාරක සඳහා ජාතික උපාය මාර්ගයක් සහ මාර්ග සිතියමක් සකස් කර ඇත.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්