පෙබරවාරි මාසයේදී ඉන්දියාවේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 34.57ක් විය

Spread the love

2022 පෙබරවාරි මාසයේදී ඉන්දියාවේ සමස්ත අපනයන (වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා ඒකාබද්ධව) ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 57.03 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.එය පසුගිය වසරේ එම කාලයට වඩා 25.41% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් ය. 2020 පෙබරවාරි මාසයට වඩා 27.07% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

2022 පෙබරවාරි මාසයේ සමස්ත ආනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 69.35ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත. පසුගිය වසරේ එම කාලයට වඩා 35.64% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් සහ 2020 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 44.62% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

25.10% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් 2021 පෙබරවාරි මාසයේ දී ඩොලර් බිලියන 27.63 ට සාපේක්ෂව 2022 පෙබරවාරි මාසයේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 34.57 ක් විය. 2020 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව, 2022 පෙබරවාරි මාසයේ අපනයන 24.60% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය.

2022 පෙබරවාරි මාසයේ වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයනය ඩොලර් බිලියන 55.45 ක් වූ අතර එය 2021 පෙබරවාරි මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 40.75 ක ආනයනයට වඩා 36.07% ක වැඩිවීමකි. 2022 පෙබරවාරි මාසයේ ආනයනය 2020 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 46.28% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.

සඳුදා නවතම දත්ත නිකුත් කරමින් වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ පසුගිය මාස කිහිපයේ ප්‍රවණතාවයට අනුව පෙබරවාරි මාසයේදී ඉන්දියානු ඉලෙක්ට්‍රොනික හා ඉංජිනේරු භාණ්ඩ අපනයනය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

වෙළෙඳ හිඟයේ තියුණු වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය නිරීක්ෂණය කළේය. සමස්ත වෙළඳ හිඟය (වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා ඒකාබද්ධව), 2021 පෙබරවාරි මාසයේදී වාර්තා වූ ඩොලර් බිලියන 5.65ට සාපේක්ෂව 2022 පෙබරවාරියේදී ඩොලර් බිලියන 12.32 දක්වා පුළුල් විය.

2021-22 අප්‍රේල්-පෙබරවාරි කාලය තුළ ඉන්දියාවේ සමස්ත අපනයන (වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා ඒකාබද්ධව) ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 601.77ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලයට වඩා 36.19% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර 2019 අප්‍රේල්-පෙබරවාරි කාලයට වඩා 23.44% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

2021-22 අප්‍රේල්-පෙබරවාරි කාලය තුළ සමස්ත ආනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 683.01ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, එය පසුගිය වසරේ එම කාලයට වඩා 51.51%ක ධනාත්මක වර්ධනයක් සහ 2019-20 අප්‍රේල්-පෙබරවාරි කාලය තුළ 21.66%ක ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්

Related Posts