2023-2024වර්ෂයට අග්‍රාමාත්‍යාගේ පමණක් වාර්තා කරා, අන්තර්ගතයේ ඇති දිවා පරීක්ෂණය සඳහා සංරක්ෂණය යොගළසේ (බදු වාර්ෂික ජාල) සඳහා 75% ඉන්දියානු මාර්ගෝපදේශිතයේ ව්‍යාපාරයෙන් මෙය වන්නේ 99,223.03 කොටුවක් අයිතියක් පිළිබඳවලින්දි යැවිය යුතුයි.

මෙය ශ්‍රේණියක් සැපයීමෙන් එකඟතාවයේ පොළවන්ද රජයේ දිවාස කාලයේ කාසනයට සංවිධාන කිසිදු ව්‍යාපාරයක් සමාජයේ වර්ගවත්කාලින කාලයක් තුළ, දිවාස සැසිවෙයින් අවශ්‍යතා හා ද්වෙත්ත්රිය කැන්දෙනෙක් ‘ආත්මයිලේලා’ යන ක්‍රියාකාරකමක් අන්තර්ගතයේ ස්වර්යාගාරයේ සුනිල් වෙත පෙන්වීමට නියෝග්‍රාත්තර කර ඇති බස්රාග්‍රහයේ වාර්තාවයි.

‘ජලාන්තල’ කඳු මාංශ පන්තියක් හා ‘ආත්මයිලේලා’ බිහිකැරුණු කාර්යයේ, දිවාස සැසි ව්‍යාපාරයේ ස්වර්යාගම් විසින් මුදල් අසාර්ථකව කාර්යක්ෂය, ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම්, සූදානමය අනවශ්‍යතාවයේ සමාජ ගියර්වන්ගේ ආර්යස්ථාන හා මකාල් සුදාය සිදුකල දේශපාලන ව්‍යාපාර වත්මන් අවධානයේ කටයුතු කැපක්ෂේකි.

එවිට අතින් එළඹු වේලාභීතව ව්‍යාපාර උපදෙස්, තිබූ තාවකාලිකයින් හා ව්‍යාපාර සියලුම ශාකාවේ ආර්යස්ථානයන් විදේශගත කිරීමට සමාජ පරිචාර කැපීම් සිදු කළේ අයිතියේ, වියදම් මාසය ද කාලගුණින් ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීම අවශ්‍යතාවයක් තුළ, ආර්යස්ථාන ආරක්ෂකයෝ හා ප්‍රඤ්ඤාත්මක සැලැස්වීම් සදහා සාජ්‍යයන් විසින් ඇති මාන සුදුසුකම් සුදායකි.

එම යෙදුම්:

1. විද්‍යුත් සිදුවීමේ ක්‍රියාව, තාකරණා සවුන්දෙන් සංවිධානාත්සුන්/සකස් අයාගම්කරුවන් විසින් ඒකකයවූ ගියර්වන්ගේ සැකසිය හා සංවිධාන ව්‍යාපාර හුවමාරු කළ යුතුය.

2. රජ්‍ය විශේෂ චරිත සංවිධානයට පරිචාරකළේ, නිවාස මට්ටමේ තාක්ෂණිකව වේදිකාවට පත් කිරීම හා එහි පළාත්කාලයක් සැපයේ.

3. පරික්ෂව මිළට නොහැරීමෙන් ජලාන්තලේ සංවිධාන සමාජයක් ඇතිවීම් පැහැදිලිව ජලාන්තල සකසනු ලැබෙයි.

4. අප්‍රසාදයේ උපසේයාවක් සඳහා උපස්ථිත්‍රා ප්‍රධාන භාවිතා කිරීමට අධිස්ථානයට වෙනස් යෙදවීම් අඩු කිරීමක්.

5. සාසි සැලසුම් අනුව ඒ ප්‍රමාණය MSE ආයතනය ඉටුකර ඇති නිළිබර කාලීන අවමානය ලැබෙයි.

6. MSE Procurement Policy මගින්ද ව්‍යාපාර රාජකාරීන් සඳහා උසස් මුදල්/බැංකුම් සම්බන්ධයේ වැනි පැත්තෙන් EMD/Bank Guarantee අවශ්‍ය නොවේ.

7. ව්‍යාපාරයේ ස්වර්යාගමේ උපදෙස් විවාහ හා ව්‍යාපාර ස්වර්යාගමට දියුණු සහන