ජල ගාස්තු සංශෝධනය අද සිට

Spread the love

ඉහළ දැමුණු ජල ගාස්තු සංශෝධනය අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

පාරිභෝගික කාණ්ඩ 12ක් යටතේ සිදු කරන ලද ජල ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජල සම්පාදන අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල විසින් පසුගිය අගෝස්තු 25 වනදා නිකුත් කර තිබුණා.

Related Posts