ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි

Spread the love

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය පැවැත්වෙමින් ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Related Posts