බටගුර් කචුගා නම් මිරිදිය කැස්බෑවා හඳුන්වාදීම සඳහා ඉන්දියාවේ යෝජනාවට වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා විශේෂවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය හි කෝප්- 19 හි රටවල් වලින් පුළුල් අනුමැතියක් ලැබී ඇත. මෙය බොහෝ විට ලෝක වනජීවී සමුළුව ලෙස හැඳින්වේ.

2022 නොවැම්බර් 14 සිට නොවැම්බර් 25 දක්වා පැනමා නගරයේ දී වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති වන සතුන් සහ වෘක්ෂලතා විශේෂවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය සඳහා පාර්ශවයන්ගේ 19 වැනි සමුළුව පැවැත්වේ.

නිල නිවේදනයකට අනුව, වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා විශේෂවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය විසින් මිරිදිය කැස්බෑවන් සහ කැස්බෑවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉන්දියාව විසින් සිදු කරන ලද කාර්යය මෙන්ම වනජීවී අපරාධ සහ නීති විරෝධී කැස්බෑ ජාවාරමට එරෙහිව සටන් කිරීමට රට දරන උත්සාහයන් අගය කර සටහන් කර ඇත.

වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා විශේෂවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැස්බෑවන් සහ මිරිදිය කැස්බෑවන් පිළිබඳ විභේදන ලේඛනවල මිරිදිය කැස්බෑ දඩයම් සහ නීතිවිරෝධී වෙළඳාමට සම්බන්ධ අපරාධකරුවන් රාශියක් අල්ලා ගැනීමට තුඩු දුන් ටර්ට්ස්ෂීල්ඩ් මෙහෙයුම් වැනි මෙහෙයුම්වලදී අත්කර ගත් ප්‍රතිඵලය විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇත.

වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා විශේෂවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය කෝප් 19 හිදී, ජාතියේ මිරිදිය කැස්බෑවන් සහ කැස්බෑවන් ආරක්ෂා කිරීමට ඉන්දියාව සිය කැපවීම නැවත තහවුරු කළේය.

1972 වනජීවී ආරක්ෂණ පනතට දැනටමත් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති, වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති, අවදානමට ලක්විය හැකි හෝ තර්ජනයට ආසන්න ලෙස සැලකෙන කැස්බෑවන් සහ මිරිදිය කැස්බෑ විශේෂ බොහොමයක් ඇතුළත් වේ.

ඉන්දියාව වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා විශේෂවල ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ සම්මුතිය උපග්‍රන්ථය II හි එවැනි විශේෂ කිහිපයක් ඇතුළත් කිරීමට තල්ලු කළේය, මෙය ලොව පුරා අසීමිත ලෙස සහ නීති විරෝධී ලෙස ප්‍රවාහනය කිරීමෙන් විශේෂවල ආරක්ෂාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි තර්ක කළේය.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්